Consultatie: Belemmeringen schaalsprong Smart City

In de afgelopen jaren zijn er vele Smart City[1] pilots geweest. Sommige zijn geslaagd en van andere is veel geleerd. We belanden in de fase van het opschalen. Binnen overheden lijken er echter nog veel vraagtekens te zijn hoe opschaling mogelijk is. Daarnaast lijkt er een stevige positie nodig te zijn bij het uitvragen van Smart City oplossingen.

Om de praktische belemmeringen voor het opschalen in beeld te brengen wordt deze publieke consultatie gehouden. Met de consultatie willen we een beeld krijgen waar bij publieke organisatie (lokaal, regionaal en nationaal) behoefte aan is om de Smart City opschaling mogelijk te maken.

De consultatie wordt uitgevoerd met medewerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en de stichting Nationaal Smart City Living Lab

De consultatie richt zich op de praktische belemmeringen waarmee u te maken heeft dan wel krijgt. De onderzoeksvragen die in de consultatie centraal staan zijn:

 • Welke praktische belemmeringen zijn er op lokaal, regionaal en nationaal niveau voor het opschalen van Smart City toepassingen?
 • Kan de infrastructuur van de openbare verlichting hergebruikt worden bij het opschalen van Smart City toepassingen?

Consultatie in regiosessies

U kunt deelnemen aan de consultatie. De consultatie wordt gehouden in 6 regio’s. Maak hieronder uw keuze.

Aanmelden voor een regiosessie kan hier:

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Programma van de regiosessie

 • Opening en toelichting per thema
 • Uitwisselen van kennis aan de hand van de hoofdthema’s
 • Vaststellen belemmeringen en in kaart brengen van behoefte aan ondersteuning

Hoofdthema’s praktische belemmeringen

Met de uitgevoerde pilots en ervaringen in het programma Nationaal Smart City Living Lab is er een goed inzicht in de praktische belemmeringen om Smart City toepassingen in te zetten en op een bredere schaal uit te rollen.

Grofweg zijn de belemmeringen bij het opschalen van Smart City toepassingen op te delen in vier hoofdthema’s:

 1. Organisatie
 • Inzicht in ervaringen uit pilots, wat werkt en wat werkt niet
 • Plaats in de organisatie, opgave gericht werken
 • Competenties en vaardigheden
 1. Financiering
 • Budget allocatie, hoe past innovatie binnen de lopende begroting
 • Is co-financiering mogelijk
 • Use cases en vraagbundeling
 1. Juridisch
 • Nieuwe samenwerkvormen
 • Dataprotectie
 • Aanbesteden van innovatie
 1. Technisch
 • Standaarden
 • Centraal of decentraal

Dimensies van opschalen

Het opschalen heeft meerdere dimensies. Zo kan er binnen de eigen afdeling verticaal opgeschaald worden door de pilot gewoonweg uit te breiden. Ook kan er binnen de eigen organisatie horizontaal opgeschaald worden door het betrekken van meerdere afdelingen. Door op te gaan trekken met gemeenten in de regio ontstaat er een groter inkooppotentieel en kan er van elkaar geleerd worden. Er zijn echter ook onderdelen die beter op nationaal niveau opgepakt kunnen worden.

Hergebruik infrastructuur

Voor een praktische en gestructureerde opschaling kan een object uit de buitenruimte dienst doen om een economische waarde te genereren. Een object dat veelvuldig in verband gebracht wordt met het smart cities of het toepassen van digitalisering in de buitenruimte is de lichtmast. Deze is in grote getallen aanwezig en heeft enkele basis faciliteiten zoals de opstelplek en bekabeling voor elektra die hergebruikt kunnen worden. De economische waarde is interessant om private partijen te betrekken.

Vervolg consultatie

De consultatie dient in om een inzicht te krijgen in de praktische belemmeringen bij het opschalen van Smart City toepassingen. Het gaat daarbij voornamelijk over hoe er opgeschaald kan worden en wat daarvoor nodig is. Een soort van boodschappenlijstje met ingrediënten die nodig zijn om de opschaling mogelijk te maken.

Met de opgehaalde informatie wordt een rapport opgesteld en een voorstel uitgewerkt voor een (nationaal) programma ter ondersteuning van de opschaling van Smart City toepassingen. Er wordt daarbij een onderverdeling gemaakt naar onderwerpen die het beste op lokaal, regionaal of nationaal niveau aangepakt kunnen worden.

[1] Onder het container begrip Smart City verstaan we hier alle activiteiten in en voor de publieke buitenruimte waarbij gebruik gemaakt wordt van digitale technologie en databronnen.