In het Nationaal Smart City Living Lab is er gedurende enkele maanden in 2018 omgevingsdata verzameld op 70 meetpunten in Nederland. Dat maakt dit living lab het grootste particuliere meetnetwerk van Nederland. Op deze pagina kunt u zelf analyses doen op die data*. Per gemeente staat per maand alle data. Bovenaan kiest u voor de maand of u een kaart wilt zien of grafieken. Ook kunt u de daggrafiek kiezen waar diverse keuzes instaan zoals van welke units en dag u de data wilt zien.

LET OP: Het laden van de grote hoeveelheid data kan even duren.

*Disclaimer: de getoonde data komt uit experimentele omgevingen. In deze experimenten worden testen gedaan om met sensoren indicatoren voor luchtkwaliteit en geluid inzichtelijk te maken. De getoonde data is indicatief en zijn geen resultaten van normmetingen, er kunnen geen rechten aan de getoonde meetresultaten ontleend worden.

Amersfoort*

Breda*

Dordrecht*

Helmond*

Leidschendam-Voorburg*

Rijswijk*

Testlokatie De Bilt – RIVM

Veldhoven*

Zoetermeer*

 • Februari (geen metingen)
 • Maart (geen metingen)
 • April 2018: Klik hier
 • Mei 2018: Klik hier
 • Juni 2018: Klik hier (metingen t/m 7 juni)

Toelichting op de getoonde gegevens

Er zijn drie verschillende dashboards per maand.

Kaart

 • De cirkels op de kaart zijn een weergave van de sensoren in het gebied. De verschillende kleuren geven een relatief beeld van de waarde van de geselecteerde variabele. Des te donkerder de kleur, des te hoger de waarde.
 • In de windroos zijn de windrichting en windkracht gecombineerd. De verschillende kleuren geven de windkracht aan. De wijzer geeft aan waar de wind vandaan komt. Als de wijzer naar het westen staat, gaat de wind dus van west naar oost.
 • Op de kalender onder aan de pagina is, voor de geselecteerde variabele, te zien hoe de waarden verschillen per dag. Een lichte kleur geeft een lage waarde aan. Des te donkerder de kleur, des te hoger de waarde op die dag.

Grafiek

 • In de bovenste grafiek kunt u twee waarden van een bepaalde sensor tegelijk zien.Let op dat de schaalverdeling links en rechts anders kunnen zijn.
 • Voor de onderste grafiek kunt u een andere lokatie kiezen om te vergelijken met de bovenste grafiek.
 • Op de grafiek kunt u inzoomen tot op uurwaarden. De uurwaarde is steeds over het afgelopen hele uur. Dus de waarde bij 15:00 uur is de gemiddelde waarde die tussen 14:00 en 15:00 uur is gemeten.

Daggrafiek

 • In de daggrafiek kunt u alle lokaties met elkaar vergelijken.
 • In de onderste grafiek kunt u inzoomen tot op 10 seconde waarden (behalve voor NO2).

Toelichting op waardes

Fijn stof: PM10

 • Een grenswaarde voor het jaargemiddelde: 40 µg/m3 als jaargemiddelde mag niet worden overschreden. Deze grenswaarde beoogt vooral bescherming te bieden tegen de langetermijneffecten van fijn stof.
 • Een grenswaarde voor het daggemiddelde: 50 µg/m3 als daggemiddelde mag op niet meer dan 35 dagen per jaar worden overschreden. Deze grenswaarde is vooral bedoeld om bescherming te bieden tegen de kortetermijneffecten van fijn stof.

PMsize1

Fijn stof: PM2,5

Voor het jaargemiddelde geldt voor het hele land:

 • een grenswaarde van 25 µg/m3 die geldt vanaf 1 januari 2015;
 • een indicatieve grenswaarde van 20 µg/m3 die geldt vanaf 2020.

Voor het jaargemiddelde geldt voor de stedelijke omgeving:

 • een grenswaarde van 20 µg/m3 op basis van metingen op stedelijke achtergrondlocaties die geldt vanaf 2015;
 • een blootstellingsverminderingsdoelstelling van 15-20% tussen 2010 en 2020; voor 2010 gaat hierbij om het gemiddelde van de jaren 2009, 2010 en 2011.

Stikstofdioxide: NO2
De Europese richtlijn 2008/50/EG definieert de grenswaarden en de alarmdrempel voor NO2 in de buitenlucht ter bescherming van de gezondheid:

 • uurgemiddelde grenswaarde: 200 µg/m3 max 18 keer te overschrijden in het kalenderjaar
 • jaargemiddelde grenswaarde: 40 µg/m3
 • alarmdrempel: 400 µg/m3 gedurende 3 opeenvolgende uren
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft als uurgemiddelde advieswaarde eveneens 200 µg/m3, maar laat geen overschrijdingen toe. De advieswaarde van de WGO is dus strenger, maar niet bindend

Geluid

Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving van mensen. Die invloed kan zowel positief als negatief zijn. Het kwetteren van vogels wordt bijvoorbeeld positief gewaardeerd in tegenstelling tot langsrazend verkeer. Het horen van te veel geluid kan behalve onprettig, ook schadelijk voor de gezondheid zijn. Zo slapen sommige mensen slecht vanwege geluidoverlast of krijgen ze een hoge bloeddruk, wat de kans op een hartinfarct vergroot.

Blootstelling aan geluid vanaf 42 dB(A) Lden kan al leiden tot (ernstige) hinder, slaapverstoring, verstoring van de dagelijkse activiteiten en stressreacties. Chronische blootstelling aan geluidniveaus vanaf 50 dB(A) verhoogt het risico op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Gezondheidseffecten zijn ook afhankelijk van:

 • Nachtelijke geluidniveaus: al bij niveaus vanaf 30 dB(A) zijn er effecten op de slaap;
 • De frequentie van geluid en impuls- of piekgeluid;
 • Cumulatie van geluid van verschillende bronnen.

Hieronder de schaal van decibel om een indruk te geven wat geluidsniveaus.