Netwerkgroepen die bijdragen aan de ontwikkeling van Smart Cities

Netwerkgroepen die zich bezighouden met de Smart City ontwikkeling op nationaal niveau en waar het Nationaal Smart City Living Lab mee samenwerkt zijn:

Meer informatie over de netwerkgroepen:

NL Standaardisatie Advies Groep – Smart Cities

De groei van de wereldbevolking, die gepaard gaat met toenemende urbanisatie en de noodzaak voor verduurzaming, vraagt van (grotere) steden om op een slimme manier naar de toekomst te kijken. Een integrale aanpak van maatschappelijke vraagstukken al dan niet gepaard met technologische oplossingen en afstemming tussen diverse sectoren binnen steden en met de burger is hierbij cruciaal.

Hoe kunnen steden verbinden met industrie en kennisinstellingen om de juiste keuzes te maken en relevante (best) practices te delen? En hoe zorg je vervolgens voor marktacceptatie, opschaling en export van innovaties binnen steden, regio’s en (inter)nationaal? Veel Steden zoeken samen met hun directe partners naar houvast en (transsectorale) afstemming om hun stad ‘Smart’ te maken. Dit vraagt om ondersteunende, breed gedragen afspraken en leidraden die vertrouwen creëren voor investeringen en verdere innovatie.

De Nederlandse Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (NLSAG-SC) is een nationaal samenwerkingsverband van keystakeholders die zich inzet om – in verbinding met (inter)nationale netwerken – aan bovenstaande invulling te geven.

Partners

Gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, gemeente Eindhoven, gemeente Rotterdam, gemeente Utrecht, Geonovum, Kadaster, Ministerie I&M, RVO, Alliander, TNO, Strateq, Platform31, VNG/KING, GSC3, NEN.

Naar de website van NL SAG-SC: klik hier

Platform Making Sense for Society

In het voorjaar van 2014 is Making Sense for Society gestart, een Living Lab voor the Internet of Everything. De razendsnelle ontwikkelingen in sensortechnologie maken het mogelijk om meer te meten en delen dan ooit tevoren. Niet alleen officiële meetpunten leveren sensordata. Iedere burger met een smartphone, is een sensor verbonden aan het web. In Making Sense for Society, verkennen we het gebruik en de potentie van sensordata voor de overheid, waaronder smart city concepten. Wij kijken daarbij naar technische vraagstukken als data acquisitie, opslag en fusie, maar stellen ook vragen richting beleid (open sensor data, real time monitoring), governance en privacy.

Open platform

Making Sense for Society is een open platform waar bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen gezamenlijk vragen en knelpunten oppakken en zo zorgen voor innovatie. Het platform organiseert verschillende werk- en inspiratie bijeenkomsten in het land. Vanuit living labs wordt praktijkervaring ingebracht en kunnen experimenten worden opgezet.

Partners

Het platform Making Sense for Society wordt mogelijk gemaakt door:
Geonovum | gemeente Eindhoven | gemeente Den Haag | gemeente Nijmegen |  gemeente Zwolle | Kadaster | Ministerie van Infrastructuur en Milieu | Ministerie van Economische Zaken | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Rijkswaterstaat | TNO

Naar de website van Making Sense for Society: klik hier.

OVLNL netwerk “Smart Lighting”

OVLNL heeft vanuit verschillende gelederen de roep gehoord om apart aandacht aan het onderwerp Smart Lighting en Smart Cities te geven. Naar aanleiding daarvan is een breed samengestelde groep meerdere keren bijeengekomen. Het onderwerp is zeer actueel en raakt alle OVL stakeholders van markt en overheid. Daarom is er een apart OVLNL netwerk “Smart Lighting” opgericht om de verbinding met alle relevante sectoren en specialisten te leggen.

Doelen
  • Informatie vergaren, structureren en delen in een verzamelpunt en vraagbaak
  • Kansen aanreiken op het gebied van Smart Lighting
  • Promoten van standaardisering en modulariteit
  • Ontwikkelen van tools en handvatten
  • Gemeenschappelijke belangen Smart Lighting behartigen
Aanpak

Samen met de branche en stakeholders ontwikkelen van kennis, de kennisgroep vergaart en deelt kennis en initieert en enthousiasmeert en de branche en stakeholders leveren input en feedback. Dit willen we bereiken door:

  • Een groeimodel referentiekader te maken
  • Samenwerkingen te zoeken
  • Kaders en doelen te omschrijven
  • Meetbare doelstellingen te maken
  • Overheid en markt te verbinden

Smart Lighting is onderwerp waar iedereen gelijk wat van vindt, wat bij denkt, naar uit kijkt, toekomstmuziek vindt of misschien wel een hype. Het onderwerp kan op verschillende manieren worden benaderd. En verschilt ook sterk per gemeente. Iemand van marketing zal geheel andere gedachten hebben dan iemand

van ICT. Laat staan hoe er vanuit Openbare Verlichting naar wordt gekeken. De één vanuit een technische, de ander vanuit een stedenbouwkundige en weer een ander vanuit de kant van beheer, kosten en onderhoud. En ook marktpartijen van binnen en buiten de openbare verlichting branche zien kansen. Het rapport “Visie OVL 2030” schetst ook een toekomstbeeld.

Deelnemers

TU/e, gemeente Utrecht, Smart Data City, Licht en Donker Advies, Nobralux, Ziut, Acquire Publishing, Dekra, gem. Eindhoven, NLI advies, Intechraal, gemeente Veldhoven, Saxion, gemeente Amersfoort, gemeente Roosendaal, Flexsolutions, Orange Lighting.

Naar de website van OVL NL Smart Lighting: klik hier.

ALiS Foundation

The ALiS Foundation develops and manages the ALiS protocol. This protocol standardizes the communication between public lighting (PL)tele-management systems and PL-management software. Under PL tele-management the foundation defines all systems that provide process steering information to PL-hardware installations at street level and light armature levels. The application ensures that certified systems are interchangeable and that this can be managed from a management platform for lighting systems from different manufacturers.

Naar de ALiS website: klik hier.

EIP Smart Cities & Communities Action cluster Humble Lamppost

Main Goal

10 Million Smart Lampposts across EU Cities.

Vision

‘Bootstrap the Smart City’
An open affordable component-based city lighting solution that enables other smart city initiatives; delivered collaboratively between cities & Industry to speed integrated valuable delivery.

The ‘Humble Lamppost’ provides an ideal mean for cities to start their smart journey. Typically cities own and operate inefficient lighting systems, where the scope exists for very significant energy and operational savings, and GHG improvements. Yet too many cities deal with this individually, the objective is to aggregate demand and achieve a large scale EU smart lighting.

Naar de EIP Humble Lamppost website: klik hier.