De Gemeente Helmond wil experimenteren met smart city-technologie en met het betrekken van bewoners hierbij. Luchtkwaliteit en geluid hebben een belangrijke invloed op gezondheid (Bron WHO). Voor het project is essentieel dat deze beide omgevingsfactoren een positieve bijdrage leveren aan gezondheid en welzijn van mensen en dat zo nodig maatregelen worden genomen om de situatie te verbeteren. De vergaarde gegevens gebruikt de gemeente om te onderzoeken hoe de leef- en woonsituatie te verbeteren valt.

Afbeelding: lokatie van sensoren in ‘kloonwijken’

Doel:

Leer van bestaande wijken en vertaal dit naar de nieuwe wijk Brandevoort II

Project:

Looptijd juni 2017-augustus 2018

Onderzoeksvragen:

 • Experimenteren met nieuwe technologie (sensoren en een koppeling leggen met de belevingswaarde van bewoners.
 • De gemeten luchtkwaliteit, geurhinder en geluidsituatie in kaart brengen.
 • De ervaren luchtkwaliteit, geurhinder en geluidssituatie in kaart brengen.
 • Onderzoeken van eventuele patronen tussen gemeten en ervaren waarden en tussen andere (externe) variabelen.
 • Vergelijking tussen de 2 wijken.

Activiteiten tijdens de Living Lab periode:

 • Diverse bijeenkomsten om de onderzoeksvragen duidelijk te krijgen.
 • Op 6 plekken in Brainport Smart District en op 4 plekken in Brouwhuis zijn Lichtmast Sensor Units geplaatst inclusief NO2 sensor.
 • Meetperiode van maart tot juli 2018.
 • Gebruik van een mobile alert app voor hindermeldingen door burgers.
 • Additionele datasets toegevoegd, oa. KNMI-data, hinder meldingen en verkeersdata.
 • Diverse data analyses uitgevoerd.
 • Een medewerker van de gemeente heeft de Smart City 2-daagse van de Smart City Academie gevolgd.
 • Een medewerker van de gemeente heeft deelgenomen aan het werkbezoek naar het data lab van PWC.
 • Enkele medewerkers van gemeente Dordrecht hebben de GEO tooling training bij Imagem gevolgd.
 • Een medewerker van de gemeente heeft deelgenomen aan de workshop ‘innovatief inkopen’.

Resultaten:

 • De kwaliteit van de sensoren is duidelijker geworden.
 • De ontwikkeling van een analyse tool welke ook beschikbaar wordt gesteld aan de gemeente.
 • De eenheid Analyse & Intelligence heeft de API en WFS service gebruikt om data binnen te halen en te analyseren.
 • Sensoren in Brainport Smart District en Brouwhuis laten vergelijkbare waarden zien voor fijnstof (mn. macro-invloeden).
 • NO2-sensoren laten meer variatie zien, waarden vertonen een correlatie met verkeersintensiteiten.
 • Voor sommige analyses is een hogere frequentie geluidsmeting noodzakelijk in verband met patroonherkenning (sirenes op 1emaandag van de maand, voorbij rijdende treinen).
 • Op basis van burgermeldingen is er een duidelijke correlatie waarneembaar tussen windrichting en meldingen van stankoverlast in de wijk Brouwhuis.
 • Tijdens de living lab is er organisch een multidisciplinaire werkgroep gevormd (beheer, milieu, communicatie, analyse & intelligence) die allen ervaring hebben opgedaan met nieuwe technologie en data.
 • Met de gemeente wordt de mogelijkheid onderzocht hoe de opgebouwde kennis mee te nemen in de verdere ontwikkeling van Brainport Smart District.